Семейно и наследствено право

Бракоразводен процес

Семеен кодекс

СЕМЕЙНО ПРАВО

Развод по взаимно съгласие / Брачни договори / съдействие при избор на режим на имуществени отношения между съпрузи / бракоразводен процес / издръжка / осиновяване / дела за поставяне под запрещение

Предметът на българското семейно право е посочен в чл.1 от Семейния кодекс. В тази разпоредба е казано, че семейното право урежда отношенията между гражданите, основани на брак, родство и осиновяване. Въпреки че не е изрично посочено, в предмета на българското семейно право са включени и т. нар. настойничество и попечителство върху непълнолетните лица и поставените под запрещение такива, като спрямо последните тези отношения не са основани на брак, родство или осиновяване, а са правоотношения създадени с акт на административен орган (органа по настойничество и попечителство).
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на семейното право:
– представителство и защита пред съд при бракоразводни дела / бракоразводен процес;
– представителство и защита пред съд при унищожаване на брака;
– образуване и представителство в процеса при развод по взаимно съгласие;
– уреждане на имуществените отношения между съпрузите, в това число подготовка и съдействие при сключване на брачни и предбрачни договори;
– представителство и защита пред съд във връзка с установяване на произход на дете;
– съдействие в производство по осиновяване;
– представителство и защита пред съд при уреждане на родителски права и задължения;
– представителство и защита пред съд при ограничаване и лишаване от родителски права, както и определяне на дължима издръжка;
– представителство и съдействие в производства по учредяване на настойничество или попечителство;
– дела за поставяне под запращение;
– съдействие за уреждане на имуществените отношения след прекратяване на брака;

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО 

Наследствени дела / делба на наследство и наследствени имоти / приемане на наследство по опис / отказ от наследство / завети / завещания 

Наследственото право урежда преминаването на имуществените права и задължения на едно вече починало физическо лице към неговите наследници по закон, по завещание, или т. нар. заветници.
В кантората се предлагат следните правни услуги в сферата на наследственото право:
– уреждане на спорове, възникнали във връзка с наследство, в т.ч. съдействие за извършване на доброволна делба на наследство или представителство и защита пред съд във връзка със съдебна делба на наследство;
– съдействие при изготвяне на нотариални, или саморъчни завещания / завети;
– представителство и защита пред съд при унищожаване, или прогласяване нищожността на завещания / завети;
– съдействие при приемане на наследство по опис;
– съдействие при отказ от наследство.