Семейно и наследствено право

СЕМЕЙНО ПРАВО

Брачни договори / съдействие при избор на режим на имуществени отношения между съпрузи / бракоразводни дела / издръжка / осиновяване / дела за поставяне под запрещение

Семейното право урежда отношенията между гражданите, основани на брак, родство и осиновяване.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на семейното право:
– представителство и защита пред съда при бракоразводни дела;
– представителство и защита пред съда при унищожаване на брака;
– уреждане на имуществените отношения между съпрузите, в това число подготовка и съдействие при сключване на брачни и предбрачни договори;
– представителство и защита пред съда във връзка с установяване на произход на дете;
– съдействие в производство по осиновяване;
– представителство и защита пред съда при уреждане на родителски права и задължения;
– представителство и защита пред съда при ограничаване и лишаване от родителски права, както и определяне на дължима издръжка;
– представителство и съдействие в производства по учредяване на настойничество, или попечителство;

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО 

Наследствени дела / делба на наследство и наследствени имоти / приемане на наследство по опис / отказ от наследство / завети / завещания 

Наследственото право урежда преминаването на имуществените права и задължения на едно вече починало физическо лице към неговите наследници по закон, по завещание, или т. нар. заветници.
В кантората се предлагат следните правни услуги в сферата на наследственото право:
– уреждане на спорове, възникнали във връзка с наследство, в т.ч. съдействие за извършване на доброволна делба на наследство или представителство и защита пред съд във връзка със съдебна делба на наследство;
– съдействие при изготвяне на нотариални, или саморъчни завещания / завети;
– представителство и защита пред съд при унищожаване, или прогласяване нищожността на завещания / завети;
– съдействие при приемане на наследство по опис;
– съдействие при отказ от наследство.