Облигационно право

 

Договорни отношения / разваляне на договори / дела за обезщетение при неспазване на договорни и извъндоговорни задължения

Облигационното право регулира, т. нар. облигационни отношения между всички граждани, юридически лица, а в определени случаи и държавата. Този тип правоотношение се определя, като такова между две лица (страни), по силата на което едното, наречено кредитор, има право да иска от другото, наречено длъжник, определено действие, бездействие, или резултат.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на облигационното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица в случай на претенции за търсене на договорна отговорност ( неспазване на договор от някоя от страните по него) или извъндоговорна отговорност – непозволено увреждане (нанесени имуществени, съответно неимуществени вреди), или неоснователно обогатяване (в случаите, когато дадено лице получи имущество без основание, или при отпаднало такова, и по този начин се обогати за сметка на другиго);
– представителство и защита пред съда във връзка с разваляне на договори (унищожаване или прогласяване на нищожността им);
– участие в преговори преди сключване на регламентирани от облигационното право сделки – договор за покупко-продажба, договор за дарение, договор за наем, договор за заем, договор за изработка (за услуга) и т.н. ;
– изготвяне на договори и други документи, както и представителство в нотариалното производство, в случаите, когато закона изисква договора да бъде нотариално оформен;