Наследствено право

Наследствено право

Наследствено право

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО 

Наследствени дела / делба на наследство и наследствени имоти / приемане на наследство по опис / отказ от наследство / завети / завещания 

Наследственото право урежда преминаването на имуществените права и задължения на едно вече починало физическо лице към неговите наследници по закон, по завещание, или т. нар. заветници.
В кантората се предлагат следните правни услуги в сферата на наследственото право:
– уреждане на спорове, възникнали във връзка с наследство, в т.ч. съдействие за извършване на доброволна делба на наследство или представителство и защита пред съд във връзка със съдебна делба на наследство;
– съдействие при изготвяне на нотариални, или саморъчни завещания / завети;
– представителство и защита пред съд при унищожаване, или прогласяване нищожността на завещания / завети;
– съдействие при приемане на наследство по опис;
– съдействие при отказ от наследство.