Вещно право

Имоти - недвижими имоти

Закон за собствеността

Имотни и вещни дела / сделки с недвижими имоти и движими вещи /строителство

Както се разбира от самото наименование на този клон  на гражданското право то регламентира отношенията между всички граждани, юридически лица и държавата, които имат за обект движими вещи или недвижими имоти.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на вещното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица при имотни и вещни казуси, като например спор относно право на собственост, право на владение, право на ползване, право на строеж и други вещни права;
– изготвяне на договори и нотариални актове, както и представителство в нотариалното производство, до окончателното приключване на сделките;
– представителство пред Агенцията по геодезия картография и кадастър, Агенция по вписванията, Областните дирекции „Земеделие“, Общинските служби „Земеделие“, и други държавни и общински органи, във връзка със спазване на законодателството на държавата, уреждащо частната, общинската и държавната собственост;
– уреждане на имуществени отношения между съпрузи след прекратяване на брака;
– уреждане на имуществени отношения между сънаследници и съсобственици;
– консултация при закупуване на недижим имот, в това число проследяване историята на имота и проверка за наличие на вещни тежести върху него – ипотеки, възбрани, вписани искови молби на трети лица, претендиращи права върху имота, наличие на учредено право на ползване и др;
– съдействие при спор за имотни и регулационни граници;
– разваляне, унищожаване и прогласяване нищожността и недействителността на незаконосъобразни нотариални актове;
– обжалване на Заповеди за връщане на държавни или общински недижими имоти, издадени по реда на Закона за общинската собственост или Закона за държавната собственост;
– обжалване на Заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, издадени по реда на Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост или Закона за държавната собственост ;
– обжалване на Заповеди за събаряне на незаконни постройки; съдействие за узаконяване на незаконни сгради и за получаване на Удостоверение за търпимост на сгради, построени без строителни книжа.