Облигационно право

Договор; договорно/облигационно право

Закон за задълженията и договорите

Договор / Договорни отношения / Разваляне на договори / Дела за обезщетение при неспазване на договорни и извъндоговорни задължения/ Унищожаване на договори / Прогласяване нищожността на договори

Облигационното право регулира, т. нар. облигационни отношения между всички граждани, юридически лица, а в определени случаи и държавата. Този тип правоотношение се определя, като такова между две лица (страни), по силата на което едното, наречено кредитор, има право да иска от другото, наречено длъжник, определено действие, бездействие, или резултат.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на облигационното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица в случай на претенции за търсене на договорна отговорност ( неспазване на договор от някоя от страните по него) или извъндоговорна отговорност – непозволено увреждане (нанесени имуществени, съответно неимуществени вреди), или неоснователно обогатяване (в случаите, когато дадено лице получи имущество без основание, или при отпаднало такова и по този начин се обогати за сметка на другиго);
– представителство и защита пред съда във връзка с прогласяване недействителността на договори (унищожаване или прогласяване на нищожността им);
– участие в преговори преди сключване на регламентирани от облигационното право сделки – договор за покупко-продажба, за дарение, за наем, за заем, за изработка (за услуга) и т.н. ;
– изготвяне на договори и други документи, както и представителство в нотариалното производство, в случаите, когато закона изисква договора да бъде нотариално оформен;
– съдействие при налагане на обезпечения с цел гарантиране изпълнението на парично/непарично задължение – залог, ипотека, поръчителство, солидарна отговорност и др.;
– съдействие при съставяне на пълномощно, оттегляне на пълномощно, злоупотреба с доверието на упълномощителя, излизане извън пълномощията от страна на упълномощения;
– разваляне на сделки и уреждане на отношенията след развалянето им;
– претендиране отговорността на кредитор, който възпрепятства изпълнението на задължение на свой длъжник;
– съдействие при новация на договори и предоговаряне на вече сключени договори, чрез съставяне на анекси или други допустими от закона документи;
– съдействие за извършване на прихващане при взаимно дължими суми / вещи.