Вещно право

Имоти

Закон за собствеността

Имотни и вещни дела / сделки с недвижими имоти и движими вещи /строителство

Както се разбира от самото наименование на този клон  на гражданското право то регламентира отношенията между всички граждани, юридически лица и държавата, които имат за обект движими вещи или недвижими имоти.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на вещното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица при имотни и вещни казуси, като например спор относно право на собственост, право на владение, право на ползване, право на строеж и други вещни права;
– изготвяне на договори и нотариални актове, както и представителство в нотариалното производство, до окончателното приключване на сделките;
– представителство пред Агенцията по геодезия картография и кадастър, Агенция по вписванията, Областните дирекции „Земеделие“, Общинските служби „Земеделие“, и други държавни и общински органи, във връзка със спазване на законодателството на държавата, уреждащо частната, общинската и държавната собственост.