Гражданско право

Имотни дела; Договорни отношения; Бракоразводни дела; Дела за издръжка; Наследствени дела; Дела срещу ЧСИ и ДСИ;


ВЕЩНО ПРАВО

Имотни и вещни дела / сделки с недвижими имоти и движими вещи /строителство 

Както се разбира от самото наименование на този клон на гражданското право то регламентира отношенията между всички граждани, юридически лица и държавата, които имат за обект някаква вещ и по-точно движима вещ, или недвижим имот.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на вещното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица при имотни и вещни казуси, като например спор относно право на собственост, право на владение, право на ползване, право на строеж и други вещни права;
– изготвяне на договори и нотариални актове, както и представителство в нотариалното производство, до окончателното приключване на сделките;
– представителство пред Агенцията по геодезия картография и кадастър, Агенция по вписванията, Областните дирекции „Земеделие“, Общинските служби „Земеделие“, и други държавни и общински органи, във връзка със спазване на законодателството на държавата, уреждащо частната, общинската и държавната собственост.


ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Договорни отношения / разваляне на договори / дела за обезщетение при неспазване на договорни и извъндоговорни задължения

Облигационното право регулира, т. нар. облигационни отношения между всички граждани, юридически лица, а в определени случаи и държавата. Този тип правоотношение се определя, като такова между две лица (страни), по силата на което едното, наречено кредитор, има право да иска от другото, наречено длъжник, определено действие, бездействие, или резултат.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на облигационното право:
– представителство и защита пред съд и пред трети лица в случай на претенции за търсене на договорна отговорност ( неспазване на договор от някоя от страните по него) или извъндоговорна отговорност – непозволено увреждане (нанесени имуществени, съответно неимуществени вреди), или неоснователно обогатяване (в случаите, когато дадено лице получи имущество без основание, или при отпаднало такова, и по този начин се обогати за сметка на другиго);
– представителство и защита пред съда във връзка с разваляне на договори (унищожаване или прогласяване на нищожността им);
– участие в преговори преди сключване на регламентирани от облигационното право сделки – договор за покупко-продажба, договор за дарение, договор за наем, договор за заем, договор за изработка (за услуга) и т.н. ;
– изготвяне на договори и други документи, както и представителство в нотариалното производство, в случаите, когато закона изисква договора да бъде нотариално оформен;


СЕМЕЙНО ПРАВО

Брачни договори / съдействие при избор на режим на имуществени отношения между съпрузи / бракоразводни дела / издръжка / осиновяване / дела за поставяне под запрещение

Семейното право урежда отношенията между гражданите, основани на брак, родство и осиновяване.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на семейното право:
– представителство и защита пред съда при бракоразводни дела;
– представителство и защита пред съда при унищожаване на брака;
– уреждане на имуществените отношения между съпрузите, в това число подготовка и съдействие при сключване на брачни и предбрачни договори;
– представителство и защита пред съда във връзка с установяване на произход на дете;
– съдействие в производство по осиновяване;
– представителство и защита пред съда при уреждане на родителски права и задължения;
– представителство и защита пред съда при ограничаване и лишаване от родителски права, както и определяне на дължима издръжка;
– представителство и съдействие в производства по учредяване на настойничество, или попечителство;

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО 

наследствени дела / делба на наследство / приемане на наследство по опис / отказ от наследство / завети / завещания 

Наследственото право урежда преминаването на имуществените права и задължения на едно вече починало физическо лице към неговите наследници по закон, по завещание, или т. нар. заветници.
В кантората се предлагат следните правни услуги в сферата на наследственото право:
– уреждане на спорове, възникнали във връзка с наследство, в т.ч. съдействие за извършване на доброволна делба на наследство или представителство и защита пред съд във връзка със съдебна делба на наследство;
– съдействие при изготвяне на нотариални, или саморъчни завещания / завети;
– представителство и защита пред съд при унищожаване, или прогласяване нищожността на завещания / завети;
– съдействие при приемане на наследство по опис;
– съдействие при отказ от наследство.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Защита на длъжници / обжалване действията на ЧСИ и ДСИ /  представителство на кредитори / съдействие при участие в тръжни процедури

Изпълнителният процес се образува при липса на доброволно изпълнение на определено задължение от страна на едно лице – длъжник. Този процес има за цел да достави дължимото на кредитора чрез допустима от закона принуда, упражнена спрямо длъжника посредством нарочно създадени за това органи (частни съдебни изпълнители, държавни съдебни изпълнители и публичните изпълнители в НАП).
В кантора се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на изпълнителния процес:
– съдействие за образуване на изпълнително дело;
– процесуално представителство, защита и съдействие на страна (кредитор или длъжник) по изпълнително дело;
– обжалване на действията на съдебните изпълнители;
– подготовка на тръжна документация за участие в публични продажби;