Наказателно право

Наказателното право се определя, като съвкупност от норми за поведение на хората в обществото, чието спазване се гарантира от възможността спрямо закононарушителя  да бъде използвана най-тежката форма на държавна принуда. Последното се свежда до принудително засягане на основни лични и имуществени права на извършителя на дадено престъпление, като например неговото право на свобода, правата му да упражнява определена професия или дейност, имуществените му права и т.н. Особено за наказателното право е това, че то урежда отношения, които се пораждат само при извършване на престъпления.
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на наказателното право и наказателния процес:
– процесуално представителство защита и съдействие по наказателни дела от общ характер в досъдебно производство;
– процесуално представителство защита и съдействие по наказателни дела от общ характер в съдебно производство;
– процесуално представителство, защита и съдействие по наказателни дела от частен характер;
– процесуално представителство, защита и съдействие по наказателни дела от частно-публичен характер;
– процесуално представителство защита и съдействие във връзка с предявяване на граждански иск в наказателния процес или защита срещу такъв.
– изготвяне на сигнали до прокуратурата и жалби до органите на МВР.