Търговско право

Търговско право

Търговски закон

Търговско право

Tърговското право е специално създадения за търговията клон на частното право (за максимална точност е важно да се отбележи, че в науката за търговското право съществува дългогодишен спор дали този дял от правото е самостоятелен клон на частното право като цяло, или представлява обособена част от гражданското право). То има за предмет уреждане на всички отношения, които се пораждат в нея (в търговията) и погледнато от икономическа гледна точка обслужва различните фази на стопанската дейност и по-точно производство на продукти, предназначени за задоволяване на потребностите на хората, размяна на тези продукти, която съединява производството с потреблението, потреблението на създадените блага съобразно с тяхното предназначение и разпределението на продуктите, или техния паричен еквивалент между участниците в тяхното създаване.
С оглед предмета на търговското право в кантората се предлагат следните адвокатски услуги;
– учредяване, регистриране и вписване на еднолични търговци и търговски дружества в Агенция по вписванията;
– пълно правно обслужване на еднолични търговци и търговски дружества,
– ликвидация на търговски дружества;
– участие в преговори с оглед сключване на бъдещи търговски сделки;
– изготвяне на търговски договори и съдействие при сключването им;