Административно право

Административно право

Административнопроцесуален кодекс

Административното право урежда всички обществени отношения в сферата на изпълнителната власт, като например функциите, структурата и дейността на всички органи на изпълнителната власт, различните видове административни актове, условията за тяхното редовно действие, условията за тяхната законосъобразност и правилност, различните видове административна принуда, държавната служба и т.н.
В областта на административното право в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:
– представителство защита и съдействие пред общински и административни органи, в т.ч. в процедури по Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Кодекса за социално осигуряване, Закона за НАП, ЗМВР и други закони и подзаконови нормативни актове;
– процесуално представителство, защита и съдействие в производства по оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове;
– процесуално представителство, защита и съдействие в производства по АПК, касаещи имуществена отговорност за вреди от незаконосъобразна административна дейност (вреди, нанесени вследствие действия, или бездействия на органи на изпълнителната власт);

Административно-наказателни дела

Административнонаказателното производство е съвкупност от процесуални правоотношения, една от страните по които е винаги орган с властнически правомощия, а другата – лицето, посочено като нарушител.
То има две фази:

  • задължителна, извънсъдебна фаза на производството, която започва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение, по реда на чл. 36, ал. 1 ЗАНН или със сезиране на наказващия орган от друг орган, сред посочените в чл. 36, ал. 2 ЗАНН и приключва с окончателното произнасяне на наказващия орган по въпросите относно авторството, виновността и отговорността на лицето, посочено като нарушител с неоттегляем и неотменим по административен ред правоохранителен акт – наказателно постановление, електронен фиш, споразумение или резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство и
  • незадължителна, съдебна фаза на производството за проверка законосъобразността и правилността на някои категории правоохранителни актове на наказващия орган, която може да се инициира по преценка на страните в производството и прокурора.
  • Процесът, по който протича извънсъдебната фаза по тези производства (съставяне на акт и наказателно постановление) е уреден основно в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), а процеса по който протича съдебната фаза (обжалване на наказателното постановление) в ЗАНН, Наказателния кодекс (НК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
  • Важно е да се знае, че съставения от установяващия орган акт не подлежи на обжалване. Обжалва се единствено издаденото накрая наказателно постановление, с което се налага наказанието и което слага край на производството пред административните органи. В момента на съставяне на акта и в срок до 7 (седем) дни от връчването му лицето, което е посочено нарушител може да изложи своите възражения срещу съдържанието на акта и действията на установяващите административни органи.

В областта на административно-наказателното право в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:

  • обжалване на Наказателни постановления, издадени от КАТ, РЗИ и други държавни и общински органи във връзка административни нарушения по Закона за движение по пътищата, ЗМВР, Закона за здравето (при нарушени противоепидемични мерки) закона за устройство на територията, Кодекса на труда, Закона за ДДС, Закона за счетоводството и други закони и подзаконови нормативни актове, съдържащи в тях административно-наказателни разпоредби.