Административно право

Административното право урежда всички обществени отношения в сферата на изпълнителната власт, като например функциите, структурата и дейността на всички органи на изпълнителната власт, различните видове административни актове, условията за тяхното редовно действие, условията за тяхната законосъобразност и правилност, различните видове административна принуда, държавната служба и т.н.
В областта на административното право в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:
– представителство защита и съдействие пред общински и административни органи, в т.ч. в процедури по Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, Кодекса за социално осигуряване, Закона за НАП, ЗМВР и други закони и подзаконови нормативни актове;
– процесуално представителство, защита и съдействие в производства по оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове;
– процесуално представителство, защита и съдействие в производства по АПК, касаещи имуществена отговорност за вреди от незаконосъобразна административна дейност (вреди, нанесени вследствие действия, или бездействия на органи на изпълнителната власт);

Административно-наказателни дела

В областта на административно-наказателното право в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:
– обжалване на Наказателни постановления, издадени от държавни и общински органи във връзка административни нарушения по Закона за движение по пътищата (от КАТ), ЗМВР, Закона за устройство на територията, Кодекса на труда, Закона за ДДС, Закона за счетоводството и други закони и подзаконови нормативни актове, съдържащи в тях административно-наказателни разпоредби.