Други процеси

КОНПИ

ЗОНПИ / ЗЗДН / ЗОДОВ

ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ЗОДОВ)

В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е поместена уредбата, регламентираща отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконни актове, действия, или бездействия на държавни и общински органи и длъжностни лица в следните случаи:

• при наличие на вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни или общински органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност (Отговорност за дейност на администрацията);

• при наличие на вреди, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда при изчерпателно посочените в чл. 2, ал.1 и чл. 2б от ЗОДОВ хипотези.
(Отговорност за дейност на правозащитните органи)

• при наличие на вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.
(Отговорност за дейност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

С оглед предмета на производствата по ЗОДОВ в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:

– Образуване на производства по ЗОДОВ при нанесени имуществени, и/или неимуществени вреди на граждани и/или юридически лица от административни органи, правозащитни органи, или органи на КОНПИ, както и процесуално представителство, защита и съдействие в тези производства;
– Процесуално представителство, защита и съдействие в хода на процеса по изплащане на присъдени обезщетения.

ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗОНПИ)

Този закон е създаден с цел да послужи, като инструмент за противодействие срещу корупцията в държавата и да предотврати и ограничи възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с такова. Със същата тази цел в миналото бяха създадени Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен с ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г.) и съдържащия много противоречия по прилагането му Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен с ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г.). Доколко сега действащия ЗОНПИ ще оправдае очакванията на гражданите за справедливост и на практикуващите юристи за ясна и непротиворечива процедура по прилагането му ще се разбере в края на стартиралите вече първи производства по него.

С оглед предмета на производствата по ЗОНПИ в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:

– Процесуално представителство, защита и съдействие в хода на т. нар. „досъдебни административни производства“ по ЗОНПИ, развиващи се пред органите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ);
– Процесуално представителство, защита и съдействие в хода на съдебните производства по ЗОНПИ, образувани по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ);

ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН) регламентира способите за защита и правата на лица, пострадали при домашно насилие. Основната цел на този закон е да се предотвратят неправомерни посегателства върху живота и здравето на гражданите и да се даде нужната спешна защита на пострадалите лица.

С оглед предмета на производствата по ЗЗДН в кантората се предлагат следните адвокатски услуги:

– процесуално представителство, защита и съдействие в производства по ЗЗДН образувани с цел определяне на подходяща мярка за защита на пострадало от домашно насилие лице;
– представителство пред държавните органи, отговорни за изпълнение на наложената мярка за защита от домашно насилие.