Онлайн консултация

Съгласявам се с описаната по-долу политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни и за правата на физическите лица – субекти на лични данни (политика за поверителност)

1. Информация за администратора на лични данни;
• адв. Иван Иванов;
• адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, ет.3, кантора 309
• телефон: 0893 841533
• лице за контакт: Иван Иванов
• предмет на дейност: адвокатски услуги
• Адрес на сайта: http://kantoraivanov.com.

2. Категории лични данни, които администратора ще обработва:
• Име
• Email

3. Необходимост от обработване на личните данни: личните данни, които предоставя субекта се обработват само и единствено с цел кореспонденция между адвоката и питащия, посредством платформата за „онлайн консултация“.

4. Правно основание за обработване на личните данни:
• Съгласие на субекта

5. Получатели / категория получатели, на които се предоставят или могат да се предоставят представените на администратора лични данни – служител на администратора.

6. Срок, за който данните се обработват – личните данни се обработват от администратора в срок до един месец, считано от датата на приключване на онлайн кореспонденцията между адвоката и питащия.

7. Предоставянето на лични данни не е задължително, а доброволно.

8. Последици при отказ от предоставяне на лични данни – при отказ от предоставяне на лични данни администратора ще бъде затруднен да върне отговор на питащия субект, поради което последния може да не получи нужната му информация.

9. Права на субектите на лични данни в областта на защитата на лични данни;
А) субектът има право да променя първоначално предоставените ЛД по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
Б) субектът има право да иска от администратора последния да изтрие предоставените му данни, като това искане може да бъде отправено по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
В) субектът има право да оттегли съгласието си за обработване на предоставените данни по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
Г) при съмнение за нарушаване на личните данни на субекта, последния има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

10. При обработване на предоставените лични данни администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения , в т.ч. профилиране.

11. Този сайт не използва лични данни от категорията на т.нар. онлайн идентификатори: IP адрес; идентификационен номер на бисквитка и др.