Онлайн консултация

Съгласявам се с описаната по-долу политика за поверителност

Информация за администратора на лични данни и за правата на физическите лица – субекти на лични данни (политика за поверителност)

1. Информация за администратора на лични данни;
• адв. Иван Иванов;
• адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, ет.3, кантора 309
• телефон: 0889 115 333
• лице за контакт: Иван Иванов
• предмет на дейност: адвокатски услуги
• Адрес на сайта: http://kantoraivanov.com.

2. Категории лични данни, които администратора ще обработва:
• Име
• Email

*В случаите когато консултацията е сързана и с преглед на документи (например: нотариален акт; удостоверение за наследници, съдебно решение и др.) и тези документи се изпращат от клиента на адвоката по електронен път, личните данни, които обработва администратора може да са още:  ЕГН или ЛНЧ на чужденец, адрес по лична карта, номер на лична карта (особено при нотариалните актове), семейно положение, здравословно състояние и др. Изброените тук лични данни не са необходими за консултацията! Когато клиента снима или сканира документ, който ще изпраща на адоката във връзка със своето питане, може да предприеме действия по заличаване/скриване на написаните върху документа ЕГН или ЛНЧ на чужденец, адрес и номер на лична карта и всички други свои или на трети лица лични данни. Това действие няма да окаже влияние върху качеството на консултацията.

3. Необходимост от обработване на личните данни: личните данни, които предоставя субекта се обработват с цел внасяне на яснота в изложението на клиента и кореспонденция между адвоката и питащия, посредством платформата за „онлайн консултация“.

4. Правно основание за обработване на личните данни:
• Съгласие на субекта

5. Получатели / категория получатели, на които се предоставят или могат да се предоставят представените на администратора лични данни – служител на администратора.

6. Срок, за който предоставените при консултация данни се обработват – личните данни се обработват от администратора в срок до един месец, считано от датата на приключване на онлайн кореспонденцията между адвоката и питащия.

7. Предоставянето на лични данни при онлайн консултация не е задължително, а доброволно.

8. Последици при отказ от предоставяне на лични данни при онлайн консултация – при отказ от предоставяне на лични данни администратора ще бъде затруднен да върне отговор на питащия субект, поради което последния може да не получи нужната му информация.

9. Права на субектите на лични данни в областта на защитата на лични данни;
А) субектът има право да променя първоначално предоставените ЛД по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
Б) субектът има право да иска от администратора последния да изтрие предоставените му данни, като това искане може да бъде отправено по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
В) субектът има право да оттегли съгласието си за обработване на предоставените данни по всяко време – чрез молба в свободен текст, като същата може бъде подадена по електронен път или писмено на адреса на администратора;
Г) при съмнение за нарушаване на личните данни на субекта, последния има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

10. При обработване на предоставените по време на онлайн консултация лични данни администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, в т.ч. профилиране.

11. Този сайт използва онлайн идентификатори – бисквитки, с помощта на които се съхранява съгласието с общите условия, дадено от посетителите на сайта, както и бисквитки, позволяващи да разберем от кой регион на света са потребителите на сайта. В този случай не се съхраняват никакви лични данни на потребителите.

Консултация с адвокат