ВИЗИТКА

адвокат в Пловдив

Адвокат Иван Иванов

Адвокат Иван Рашков Иванов е роден през 1984 г. в гр. Пловдив. Възпитаник е на Гимназията с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий” в същия град, където в продължение на пет години изучава интензивно немски език.

През 2009 г. завършва специалност „Право“, редовно обучение, в юридическия факултет на Бургаския свободен университет с образователно-квалификационна степен „магистър“.

През същата 2009 г., малко след дипломирането си, започва работа, като сътрудник в една от водещите адвокатски кантори в гр. Пловдив.

От 2012 г. до 2017 г. работи в Националната агенция за приходите в гр. Пловдив, като юрисконсулт, а след повишаването му в длъжност през 2015 г., като старши юрисконсулт, в отдел „Държавни вземания“, където изпълнява следните функции:

  • защитава правата и законните интереси на държавата пред съда, пред други несъдебни органи, както и пред трети лица, по пълномощие на министъра на финансите;
  • защитава правата и законните интереси на Националната агенция за приходите по пълномощие на изпълнителния директор на НАП;
  • изпълнява съдебните решения, постановени по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) (отм.) и приетия след него Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), касаещи всички отнети движими и недвижими имущества и дялове от търговски дружества, на териториите на област Пловдив, област Стара Загора, област Хасково, област Пазарджик, област Кърджали и област Смолян;
  • изпълнява всички други, предвидени в българското законодателство, влезли в сила съдебни и несъдебни актове, с които се конфискуват, отнемат или изоставят в полза на държавата движими и недвижими имущества, както и дялове от търговски дружества;
  • работи във взаимодействие с органите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (предишна Комисия за отнемане в полза на държавата на имуещество придобито от престъпна дейност и Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество), МВР, Агенция Митници, КЗП, областните управи и други държавни и общински институции;
  • провежда публични продажби на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата, както и на придобити от държавата в производства по несъстоятелност, недвижими имоти, дялове от търговски дружества, благородни метали и скъпоценни камъни, моторни превозни средства и други движими вещи;
  • отговаря за решаването на всички правни проблеми, свързани с отнетите в полза на държавата недвижими имоти, движими вещи, парични средства и дялове от търговски дружества, находящи се на териториите на област Пловдив, област Стара Загора, област Хасково, област Пазарджик, област Кърджали и област Смолян.

Адвокат е от месец юли 2017 г., когато с решение на адвокатския съвет е приет за пълноправен член на Пловдивската адвокатска колегия на основание успешно издържан изпит пред Висшия адвокатски съвет на Република България.

В началото работи като адвокат в известно в страната адвокатско дружество, а на 22.11.2017 г., в деня на българската адвокатура, отваря собствена адвокатска кантора – Адвокатска кантора „Иван Иванов“!