ЦЕНИ

Цени на адвокатски услуги

Съгласно Решение по дело С-438/22 г. на съда на европейския съюз (СЕС) от 25.01.2024 г. цените  на  правните услуги в Европа се определят съобразно правилата на свободната пазарна иконимика

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел да ориентира клиента за цените на най-търсените правни услуги и предлаганите в кантората такива. След отправяне на запитване ще Ви бъде предоставена допълнителна информация за цената на адвокатската услуга, определена съобразно конкретиката на Вашия случай.

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация – 50 лв.;

НОТАРИАЛНИ ПОКАНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ ПОКАНИ

Съставяне и изпращане на извънсъдебни покани до длъжници/кредитори или нотариални покани, съответно отговори на покани – 150 лв.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

За участие в процедура по отказ от наследство – 100 лв.

ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЛА

Проучване на дело с даване на становище по него – 250 лв.;

СЪСТАВЯНЕ НА ДОГОВОРИ

За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. – 200 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 1,8 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 100 000 лв.;
д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;

РЕГИСТРИРАНЕ / ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

За подготовка на документи и заявяване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:
а) едноличен търговец – 200 лв.;
б) събирателно дружество – 250 лв.;
в) командитно дружество – 300 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 350 лв.;
д) акционерно дружество – 800 лв.;
е) кооперативно сдружение – 500 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 450 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 450 лв.;

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Възнаграждения по граждански дела за една инстанция:
– за прекратяване на брак по исков ред – 900 лв.,
– за развод по взаимно съгласие – 500 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението възнаграждението се увеличава съобразно правилата за водене на дела с определен материален интерес.
– за бащинство и оспорване на бащинство – 900 лв.;
– за други неоценяеми искове – 800 лв.;
– за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 550 лв.;
– по дела за издръжка – 500 лв.;
– за процесуално представителство защита и съдействие в производства по Закона за защита от домашното насилие – 600 лв.
– по дела за поставяне под запрещение – 1000 лв.;
– за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кооперациите, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър Булстат и искови производства по други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях – 900 лв.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 350 лв. плюс 8 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1100 лв. плюс 7 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 6 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 3 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 2,5 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 1500 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 750 лв. за всяка фаза.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 800 лв. за движими вещи и не по-малко от 1500 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според по горепосочения метод, но не по-малко от 1500 лв. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.

При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 150 лв.

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

– За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението се определя по следния ред:

1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 350 лв. плюс 8 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1100 лв. плюс 7 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 6 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 3 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 2,5 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
– за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 1250 лв.;
– за дела по Кодекса за социално осигуряване – 500 лв.;
– за дела по Закона за българските лични документи – 600 лв.;
– за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 800 лв.;
– по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или съдебна инстанция – 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), възнаграждението се определя по посочения по-горе ред за дела с материален интерес.
– по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или съдебна инстанция – 1500 лв.;
– по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни – 900 лв.
– по административни дела без определен материален интерес, извън горепосочените случаи, възнаграждението е 800 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие пред административен орган възнаграждението се определя по реда посочен по-горе.

При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 150 лв.

ДЕЛА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЛИЩА

За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 2000 лв.