АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Цени на адвокатски услуги

Цените  на  правните услуги в България се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки конкретен случай и от обема на възложената работа. Цените на адвокатските услуги не могат да са в размер по-нисък от определения в НАРЕДБА №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 09.07.2004г., издадена от Висшия адвокатски съвет.

Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги е непълен и има за цел да ориентира клиента за цените на най-търсените правни услуги и предлаганите в кантората такива. След отправяне на запитване ще Ви бъде предоставена допълнителна информация за цената на адвокатската услуга, определена съобразно конкретиката на Вашия случай.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Устна консултация – 100 лв.;

Писмена консултация – 200 лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЛА

Проучване на дело с даване на становище по него – 450 лв.;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОГОВОРИ

За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ / ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

За подготовка на документи и заявяване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:
а) едноличен търговец – 250 лв.;
б) събирателно дружество – 300 лв.;
в) командитно дружество – 400 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.;
д) акционерно дружество – 1000 лв.;
е) кооперативно сдружение – 750 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Възнаграждения по граждански дела за една инстанция:
– за прекратяване на брак по исков ред – 1200 лв.,
– за развод по взаимно съгласие – 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението възнаграждението се увеличава съобразно чл. 7 ал. 4 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения;
– за бащинство и оспорване на бащинство – 1200 лв.;
– за други неоценяеми искове – 1000 лв.;
– за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 750 лв.;
– по дела за издръжка – 500 лв.;
– за процесуално представителство защита и съдействие в производства по Закона за защита от домашното насилие – 600 лв.
– по дела за поставяне под запрещение – 1000 лв.;
– за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кооперациите, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър Булстат и искови производства по други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях – 1250 лв.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 1500 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 750 лв. за всяка фаза.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна по горепосочения метод, но не по-малко от 800 лв. за движими вещи и не по-малко от 1500 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.
– за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според по горепосочения метод, но не по-малко от 1500 лв. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка.

При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

– За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението се определя по следния ред:

1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;
4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;
7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
– за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 1250 лв.;
– за дела по Кодекса за социално осигуряване – 500 лв.;
– за дела по Закона за българските лични документи – 600 лв.;
– за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 800 лв.;
– по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или съдебна инстанция – 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), възнаграждението се определя по посочения по-горе ред за дела с материален интерес.
– по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или съдебна инстанция – 1500 лв.;
– по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни – 900 лв.
– по административни дела без определен материален интерес, извън горепосочените случаи, възнаграждението е 1000 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие пред административен орган възнаграждението се определя по реда посочен по-горе.

При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДЕЛА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЛИЩА

За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 2000 лв.